Menu
EUR
  • Hoge kwaliteit producten en gecertificeerde producten
  • Afzuigmotoren.com hét adres voor een afzuigmotor voor horeca
  • De voordeligste online horeca groothandel van Europa
  • Zeer efficiënte AC en EC-motoren

Algemene voorwaarden

Inleiding
Dit zijn de algemene voorwaarden van de heer Cuma Çetin, handelende in de vorm van een
eenmanszaak onder de namen HORECA KING, Horeca Luchttechniek en Nedfan,
kantoorhoudende te Waalwijk aan de Vijzelweg 21 A (5145 NK), ingeschreven in de Kamer
van Koophandel onder nummer 80398340, btw-identificatienummer NL003442031B05, email [email protected], nader te noemen: de Verkoper.

Artikel 1: Definities en toepasselijkheid
1. In deze algemene voorwaarden worden de navolgende definities gehanteerd:
Aanbod: ieder aanbod van de Verkoper, al dan niet in de vorm van een Schriftelijke offerte;
- Overeenkomst: iedere overeenkomst, strekkende tot levering van de Producten van de
Verkoper aan de Klant;
- Klant: de afnemer van de Producten van de Verkoper;
- Partijen: de Verkoper en de Klant gezamenlijk;
- Producten: een of meer zaken uit het assortiment van de Verkoper;
- Schriftelijk: per brief, e-mail, fax of enige andere wijze van communicatie die met het oog
op de stand van de techniek en de in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen
hiermee gelijk kan worden gesteld;
- Website: de in de inleiding van deze algemene voorwaarden vermelde website van de
Verkoper.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod van de Verkoper,
alsmede op elke Overeenkomst – al dan niet tot stand gekomen via de Website – tussen
Partijen. Partijen kunnen enkel Schriftelijk van deze algemene voorwaarden afwijken.
3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op uit de Overeenkomst
voortvloeiende na- en/of deelbestellingen.
4. Indien (een deel van) een bepaling van deze algemene voorwaarden om wat voor reden dan
ook nietig of vernietigbaar is, laat dat de toepasselijkheid en geldigheid van de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden onverlet. De nietige of vernietigde (deel)
bepaling wordt in dat geval vervangen door een (deel)bepaling die de inhoud van de nietige of
vernietigde deel(bepaling) zoveel mogelijk benadert en die niet nietig of vernietigbaar is.
5. Indien deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst met elkaar tegenstrijdige
bepalingen bevatten, gelden de in de Overeenkomst omschreven bepalingen.
6. De Verkoper heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen. Vanaf de datum van
kennisgeving van de wijziging aan de Klant zal de laatste versie van deze algemene
voorwaarden op de rechtsverhouding tussen Partijen van toepassing zijn.
7. De Verkoper wijst op voorhand de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden
van de Klant uitdrukkelijk af.

Artikel 2: Aanbod en prijzen
1. Ieder Aanbod is vrijblijvend in die zin dat de Verkoper het Aanbod zonder opgaaf van
redenen binnen twee dagen na ontvangst van de acceptatie door de Klant kan herroepen,
tenzij in/bij een Aanbod een geldigheidstermijn is omschreven/vermeld, in welk geval het
Aanbod gedurende die termijn onherroepelijk is.
2. Ieder Aanbod is tevens voorwaardelijk, in die zin dat het geldt zolang de voorraad van de
Verkoper of zijn leverancier strekt.
3. De in een Aanbod omschreven/vermelde prijzen zijn in euro’s, inclusief verpakking en
exclusief 21% btw, (andere) heffingen van overheidswege en eventuele kosten, zoals
transportkosten, verzendkosten, administratiekosten en declaraties van ingeschakelde derden,
een en ander tenzij anders aangegeven.
4. Ieder Aanbod is verder onder voorbehoud van stijgingen van fabrieksprijzen, van prijzen
van benodigde materialen en grondstoffen, van koersen van buitenlandse valuta, van
invoerrechten en daarmee gelijk te stellen heffingen, van verzekeringstarieven, van
belastingen, van margeregelingen en van andere (kost)prijsverhogende factoren, alsmede
onder voorbehoud van (kost)prijsverhogende omstandigheden door wijzigingen in de wet- en
regelgeving en overheidsmaatregelen. Ieder aanbod is tevens onder voorbehoud van druk-,
zet-, of typfouten. Indien een of meer van voormelde factoren/omstandigheden/fouten zich
voor de levering van de Producten aan de Klant voordoen, is de Verkoper gerechtigd de
prijzen van de Producten dienovereenkomstig te verhogen en die verhoging aan de Klant in
rekening te brengen. De Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van voormelde
factoren/omstandigheden/fouten.
5. Een samengesteld Aanbod verplicht de Verkoper niet tot levering van een deel van de
aangeboden zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs.
6. Indien het Aanbod is gebaseerd op door de Klant verstrekte informatie die onjuist of
onvolledig blijkt te zijn, mag de Verkoper de opgegeven prijzen en/of leveringstermijnen
aanpassen.
7. Het Aanbod en de prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
8. Getoonde en/of verstrekte monsters, foto’s, tekeningen, modellen, opgaven van kleuren,
aantallen, afmetingen, gewichten, capaciteiten, technische gegevens en andere omschrijvingen
in brochures, promotiemateriaal en/of op de Website zijn weliswaar zo nauwkeurig mogelijk,
maar gelden louter als aanduiding. De Klant kan hieraan geen rechten ontlenen. Eventuele
afwijkingen ten opzichte van de Producten kunnen niet als een tekortkoming van de Verkoper
worden aangemerkt, tenzij de Verkoper terzake van een of meer van voormelde aspecten een
uitdrukkelijke Schriftelijke garantie aan de Klant heeft verstrekt. De verstrekte monsters en
modellen blijven eigendom van de Verkoper en dienen op zijn eerste verzoek en op kosten
van de Klant aan de Verkoper te worden geretourneerd.

Artikel 3: Totstandkoming van overeenkomsten
1. De Overeenkomst komt tot stand nadat de Klant het Aanbod van de Verkoper Schriftelijk
heeft geaccepteerd, ook indien deze acceptatie op ondergeschikte punten afwijkt van het
Aanbod. Indien de acceptatie op wezenlijke punten afwijkt van het Aanbod, komt de
Overeenkomst pas tot stand nadat de Verkoper Schriftelijk met deze afwijkingen heeft
ingestemd.
2. Een bestelling van de Klant geldt als een Schriftelijke acceptatie van het aanbod van de
Verkoper. Een bestelling dient via de bestelprocedure op de Website te worden verricht. De
Klant dient zich te registreren – zijnde het waarheidsgetrouw verstrekken van zijn/haar
actuele (rechts)persoonsgegevens aan de Verkoper – om de Producten te kunnen bestellen. De
Klant dient een sterk wachtwoord voor zijn/haar account te gebruiken. De Klant dient dat
wachtwoord nooit aan anderen af te geven. De Klant is en blijft te allen tijde zelf
verantwoordelijk voor eventueel misbruik van zijn/haar account (bijvoorbeeld in de vorm van
bestellingen van derden via dat account).
3. De Verkoper behoudt zich het recht voor om de Klant zonder opgaaf van redenen te vragen
zich te identificeren (door overlegging van een geldig legitimatiebewijs en/of een
gewaarmerkt uittreksel uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel).
4. De Verkoper heeft het recht om een bestelling van de Klant Schriftelijk en zonder opgaaf
van redenen te weigeren.
5. De Verkoper is pas gebonden aan een bestelling zonder daaraan voorafgaand Aanbod, aan
mondelinge afspraken, alsmede aan aanvullingen op of wijzigingen van de algemene
voorwaarden of de Overeenkomst na Schriftelijke bevestiging hiervan aan de Klant of zodra
de Verkoper zonder tegenwerping van de Klant met de uitvoering van de bestelling of de
afspraken is begonnen.

Artikel 4: Verplichtingen van de Klant
1. De Klant zorgt ervoor dat:
- hij/zij alle voor de uitvoering van de Overeenkomst of adequate advisering benodigde
informatie tijdig op de door de Verkoper gewenste wijze aan de Verkoper ter beschikking
stelt.
- eventueel door de Klant aan de Verkoper ter beschikking gestelde gegevensdragers,
elektronisch bestanden, et cetera vrij zijn van virussen en/of defecten.
2. De Klant zorgt ervoor dat de door hem/haar aan de Verkoper verstrekte gegevens juist en
volledig zijn en hij/zij vrijwaart de Verkoper voor aanspraken van derden die voortvloeien uit
het onjuist en/of onvolledig zijn van de gegevens.
3. Alle vragen, verzoeken, klachten, et cetera van de Klant moeten schriftelijk bij de Verkoper
worden ingediend.
4. Door de Verkoper geleverde zaken mogen door de Klant alleen worden doorverkocht in de
originele, van de Verkoper of diens leverancier afkomstige verpakking. De Klant mag geen
veranderingen aan de originele verpakking aanbrengen en hij/zij moet beschadigingen
voorkomen.
5. Indien de Klant niet (tijdig) aan voormelde verplichtingen voldoet, mag de Verkoper de
uitvoering van de Overeenkomst opschorten totdat de Klant wel aan zijn verplichtingen heeft
voldaan. De kosten en overige gevolgen die uit die opschorting voortvloeien, zijn voor
rekening en risico van de Klant.
6. Indien de Klant zijn verplichtingen niet nakomt en de Verkoper niet direct nakoming
verlangt, tast dit het recht van de Verkoper niet aan om later alsnog nakoming te verlangen.

Artikel 5: Vertrouwelijke informatie
1. De Verkoper houdt alle informatie die hij in het kader van het sluiten en het uitvoeren van
de Overeenkomst van/over de Klant heeft verkregen geheim, tenzij derden die informatie
nodig hebben voor de uitvoering van de Overeenkomst.
2. De Verkoper zal de informatie van de Klant niet voor een ander doel gebruiken dan
waarvoor die informatie is gegeven, behalve als de Verkoper optreedt in een procedure
waarbij die informatie van belang kan zijn.
3. De Verkoper neemt alle redelijkerwijs te nemen voorzorgsmaatregelen om deze informatie
geheim te houden. Deze geheimhoudingsplicht geldt ook voor de werknemers van de
Verkoper en derden die onder de verantwoordelijkheid van de Verkoper bij de uitvoering van
de Overeenkomst betrokken zijn.
4. Indien de informatie ziet op persoonsgegevens in de zin van de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG) verwerkt de Verkoper de informatie conform deze verordening
en meldt hij eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie eveneens conform deze
verordening.
5. De geheimhoudingsplicht geldt niet indien de Verkoper als gevolg van wet- en/of
regelgeving of een rechterlijke uitspraak de geheime informatie moet openbaren en zich
hierbij niet kan beroepen op een wettelijk of een door een rechter toegestaan
verschoningsrecht. Deze uitzondering geldt ook voor werknemers/derden als bedoeld in lid 3
van dit artikel.

Artikel 6: levering en leveringstermijnen
1. De Producten worden, na overleg met de Klant, door de Klant bij de Verkoper afgehaald of
door de Verkoper naar de Klant vervoerd/verzonden.
2. Indien de Producten naar de Klant dienen te worden vervoerd/verzonden, zal dat gebeuren
binnen 14 dagen na ontvangst van alle voor de levering benodigde informatie door de
Verkoper en na betaling door de Klant, een en ander tenzij Schriftelijk anders is
overeengekomen, met dien verstande dat voormelde termijn en ook eventuele overige door de
Verkoper aan de Klant opgegeven leveringstermijnen louter indicatief zijn en nimmer kunnen
gelden als een fatale termijn. Bij niet tijdige levering dient de Klant de Verkoper Schriftelijk
in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn gunnen om alsnog te leveren.
3. De Klant is verplicht de Producten af te nemen, ook indien de bestelling (deels) onjuist is.
Als de Klant weigert de Producten af te nemen, waaronder tevens wordt verstaan de situatie
dat de Klant niet op het afgesproken tijdstip op de plaats van levering aanwezig is, komen de
kosten voor retourzending – met een minimum van € 85,- per palletplaats – opslag, bewaring
en extra levering van de Producten voor rekening van de Klant, zonder dat de Klant recht
heeft op terugvordering van het eventueel reeds aan de Verkoper betaalde bedrag.
4. De Verkoper mag in gedeelten leveren en iedere deellevering afzonderlijk aan de Klant
factureren.
5. Indien de Verkoper dit nodig acht, mag hij bepaalde leveringen door derden laten
verrichten.
6. Het risico voor de te leveren Producten gaat over op de Klant op het moment dat de
Producten het pand, het magazijn of de winkel van de Verkoper verlaten of de Verkoper aan
de Klant heeft medegedeeld dat de Producten bij hem kunnen worden afgehaald.
7. Vervoer of verzending van de Producten vindt plaats voor rekening en risico van de Klant
en op een door de Verkoper te bepalen wijze. De Verkoper is niet aansprakelijk voor schade
van welke aard dan ook die verband houdt met vervoer of verzending van de Producten.
Indien partijen Schriftelijk zijn overeengekomen dat de Verkoper zelf het vervoer van de
Producten verzorgt, geschiedt dit voor risico van de Verkoper. De kosten van vervoer zijn in
dat geval in de overeengekomen prijs inbegrepen. De te bezorgen Producten worden zo dicht
mogelijk bij het bezorgadres, op de verharde weg, naast de auto gelost, waarmee het vervoer
is geëindigd. Assistentie bij verder vervoer is voor rekening en risico van de Klant.
8. Indien het, wegens een oorzaak gelegen in de risicosfeer van de Klant, niet mogelijk blijkt
de Producten (op de overeengekomen wijze en plaats) aan de Klant te leveren of indien de
Producten niet door de Klant worden afgehaald, mag de Verkoper de producten voor rekening
en risico van de Klant opslaan. De Klant dient de Verkoper alsdan binnen een door de
Verkoper gestelde redelijke termijn alsnog in staat te stellen de Producten te leveren of de
Klant dient de producten binnen die termijn alsnog af te halen. Indien de Klant na voormelde
redelijke termijn in gebreke blijft aan zijn afnameverplichting te voldoen, is de Klant per
direct in verzuim. De Verkoper mag de Overeenkomst alsdan met onmiddellijke ingang door
een Schriftelijke verklaring geheel of gedeeltelijk ontbinden en de Producten aan derden
verkopen zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade, kosten en rente. Voormeld recht
op ontbinding tast de verplichting van de Klant tot vergoeding van eventuele (opslag)kosten,
schade en winstderving van de Verkoper en/of het recht van de Verkoper om alsnog
nakoming te vorderen, al dan niet met schadevergoeding, niet aan.

Artikel 7: Controle en klachtregeling
1. De Klant controleert de geleverde producten direct na ontvangst en vermeldt eventuele
zichtbare gebreken, defecten, beschadigingen en/of afwijkingen in aantallen op de vrachtbrief
of begeleidende bon of meldt deze – bij gebreke van een vrachtbrief of begeleidende bon –
binnen twee werkdagen aan de Verkoper. Indien dergelijke klachten niet tijdig worden
gemeld, worden de producten geacht in goede staat te zijn ontvangen en aan de overeenkomst
te beantwoorden.
2. Overige klachten meldt de Klant direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de
overeengekomen garantietermijn – Schriftelijk aan de Verkoper. Alle gevolgen van het niet
direct melden zijn voor risico van de Klant. Indien geen andere garantietermijn is
overeengekomen, geldt een garantietermijn van een jaar.
3. Bij gebreke van een tijdige klacht, is geen beroep mogelijk op enige garantie.
4. Indien bestelde Producten uitsluitend in bij de Verkoper voorradige
(groothandels)verpakkingen of minimale hoeveelheden of aantallen kunnen worden geleverd,
kunnen de Producten onderling geringe – in de branche geaccepteerde – afwijkingen vertonen
wat betreft opgegeven gewichten, aantallen, kleuren en maten. Deze afwijkingen zijn geen
tekortkoming aan de zijde van de Verkoper en hierbij is geen beroep op de garantie mogelijk.
5. Klachten schorten de betalingsverplichting van de Klant niet op.
6. De Klant stelt de Verkoper in de gelegenheid de klacht te onderzoeken en verstrekt alle
hiervoor relevante informatie. Indien voor het onderzoek retourzending noodzakelijk is, is dit
voor rekening van de Klant, tenzij de klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. Indien komt vast
te staan dat een klacht ongegrond is, komen de kosten van de Verkoper die door de klacht zijn
ontstaan, zoals de onderzoekskosten, geheel voor rekening van de Klant. Het transportrisico is
altijd voor de Klant. Retourzending vindt plaats op een door de Verkoper te bepalen wijze en
in de originele verpakking of emballage.
7. Geen klachten zijn mogelijk, ook al is de termijn waarbinnen klachten moeten worden
gemeld nog niet verstreken, over:
- onvolkomenheden in of eigenschappen van Producten die zijn vervaardigd uit natuurlijke
materialen, indien deze onvolkomenheden of eigenschappen inherent zijn aan de aard van die
materialen.
- verkleuringen en geringe onderlinge kleurafwijkingen.
- Producten die na ontvangst door de Klant van aard en/of samenstelling zijn veranderd of
geheel of gedeeltelijk zijn gemonteerd, bewerkt of verwerkt.

Artikel 8: Garanties
1. De Verkoper voert de leveringen naar behoren en conform de in zijn branche geldende
normen uit, maar geeft nooit een verdergaande garantie dan uitdrukkelijk is overeengekomen.
2. De Verkoper staat gedurende de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en
deugdelijkheid van het geleverde.
3. Indien voor de door de Verkoper geleverde Producten door de fabrikant of leverancier een
garantie is afgegeven, geldt die garantie op dezelfde wijze tussen partijen. De Verkoper
informeert de Klant hierover.
4. De garantie geldt voor de duur van een jaar, te rekenen vanaf de datum van levering, tenzij
de fabrikant of leverancier een kortere of langere garantieduur hanteert.
5. Indien het doel waarvoor de Klant de Producten wil bewerken, verwerken of gebruiken
afwijkt van het gebruikelijke doel, garandeert de Verkoper alleen dat de Producten hiervoor
geschikt zijn indien hij dit Schriftelijk aan de Klant heeft bevestigd.
6. Geen beroep op de garantie is mogelijk zolang de Klant de voor de Producten
overeengekomen prijs nog niet volledig heeft voldaan.
7. Bij een terecht beroep op de garantie zorgt de Verkoper, naar zijn keuze, voor kosteloos
herstel of vervanging van de Producten, dan wel voor terugbetaling van of een korting op de
overeengekomen prijs. Indien er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de
bepalingen van het onderstaande artikel omtrent aansprakelijkheid. De Klant dient de
Producten franco aan de Verkoper terug te zenden en de Producten zullen na
herstel/vervanging op kosten van de Verkoper aan de Klant worden teruggezonden.
8. De garantie geldt alleen voor de Klant die de Producten niet als wederverkoper of
verhuurder gebruikt.
9. De Producten zijn bestemd voor afzet op de Nederlandse markt. Verkoop of installatie van
de Producten in andere landen kan aan beperkingen onderhevig zijn, respectievelijk niet zijn
toegestaan en geschiedt voor risico van de Klant. De Verkoper geeft in zoverre geen garantie.
10. De Verkoper geeft (verder) geen garantie:
- Als de Klant niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen jegens de Verkoper, uit welken
hoofde dan ook.
- als de Klant een klacht tardief meldt.
- als de klacht van de Klant ongegrond is.
- als de Producten niet meer zijn te identificeren als afkomstig van de Verkoper.
- als de Verkoper niet de mogelijkheid heeft gehad om de Producten te onderzoeken.
- als de Producten defecten vertonen die voortkomen uit een stroomstoring.
- als er sprake is van normale slijtage van de Producten.
- bij beschadigingen, onjuist/onoordeelkundig gebruik, onjuist/onoordeelkundig/ontijdig
onderhoud van de Producten en bij reparaties (inclusief wijzigingen) van de Producten door
anderen dan de monteurs van de Verkoper.
- als de Producten niet nieuw waren ten tijde van de levering.
- als de Klant afwijkende Producten of specials (Producten die naar de specificaties van de
Klant zijn gemaakt) heeft besteld.
- bij gebruik van de Producten voor andere dan de normale bedrijfsdoeleinden.
11. De Verkoper werkt volgens het principe van de laagste prijsgarantie. Indien de Klant
dezelfde producten bij een derde tegen een lagere dan de door de Verkoper voor de Producten
gehanteerde prijs kan kopen, krijgt de Klant het Product bij de Verkoper voor diezelfde,
lagere prijs, mits:
- de derde niet buiten Europa is gevestigd en;
- het prijsverschil voor de Verkoper controleerbaar is en;
- de leverings- en garantievoorwaarden van de derde gelijk zijn aan die van de Verkoper en;
- het product van de derde geen product voor show- of demonstratie is.

Artikel 9: Aansprakelijkheid
1. De Verkoper aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid buiten de expliciet
overeengekomen/door de Verkoper gegeven of wettelijke garanties.
2. De Verkoper is alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor
vervolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, vertragingsschade
en/of personen- of letselschade, vorderingen van derden, verlies van gegevens, boetes of
kosten die voortvloeien uit de Overeenkomst of uit het gebruik van de Producten is
uitdrukkelijk uitgesloten.
3. De Klant neemt alle noodzakelijke maatregelen ter voorkoming of beperking van de
schade.
4. Indien de Verkoper aansprakelijk is, is zijn schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot
maximaal het bedrag dat door zijn verzekeraar in het voorkomende geval wordt uitgekeerd.
Indien de verzekeraar niet uitkeert of de schade niet onder een door de Verkoper gesloten
verzekering valt, is de schadevergoedingsplicht van de Verkoper beperkt tot maximaal het
factuurbedrag voor de geleverde Producten.
5. De Klant moet de Verkoper uiterlijk binnen zes maanden nadat de Klant bekend is
geworden of bekend had kunnen zijn met de door hem/haar geleden schade, aanspreken.
6. De Verkoper is niet aansprakelijk – en de Klant kan geen beroep doen op de toepasselijke
garantie – indien de schade is ontstaan door:
- ondeskundig gebruik, gebruik in strijd met het doel van het Product of gebruik in strijd met
de door of namens de Verkoper verstrekte instructies, adviezen, gebruiksaanwijzingen, et
cetera.
- ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van de Producten.
- fouten of onvolledigheden in de door of namens de Klant aan de Verkoper verstrekte
informatie.
- aanwijzingen of instructies van/namens de Klant.
- een keuze van de Klant die afwijkt van wat de Verkoper heeft geadviseerd en/of gebruikelijk
is.
- de keuze die de Klant ten aanzien van de te leveren Producten heeft gemaakt.
- (reparatie)werkzaamheden of bewerkingen aan de Producten door de Klant of door derden
namens de Klant zonder uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Verkoper.
- misverstanden, verminkingen, vertragingen of het niet behoorlijk overkomen van
bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van het internet of enig ander
communicatiemiddel in het verkeer tussen de Verkoper en de Klant of tussen de Verkoper en
derden, voor zover betrekking hebbend op de door de Klant bij de Verkoper bestelde
Producten.
7. De Klant is in de gevallen als omschreven in het vorige lid van dit artikel volledig
aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart de Verkoper voor eventuele
aanspraken van derden.
8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de
schade is te wijten aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van de Verkoper of het
leidinggevend personeel op directieniveau of indien dwingend rechtelijke wettelijke
bepalingen zich hiertegen verzetten. Uitsluitend in deze gevallen zal de Verkoper de Klant
vrijwaren voor eventuele aanspraken van derden.
9. Indien Partijen zijn overeengekomen dat de Verkoper derden benadert voor het uitvoeren
van (montage)werkzaamheden of indien de Verkoper daarvoor adviezen geeft, is dit voor
rekening en risico van de Klant. De Klant dient altijd zelf met de derde te contracteren. De
Verkoper is geen partij bij de tussen de Klant en de derde tot stand gekomen overeenkomst en
de derde is ook niet aan te merken als een hulp- of tussenpersoon van de Verkoper. De
Verkoper spant zich in kwalitatief goede derden te benaderen, maar hij is niet aansprakelijk
voor eventuele gebreken in de door die derden uitgevoerde werkzaamheden.

Artikel 10: Betaling en incassokosten
1. De Klant dient de factuur van de Verkoper volledig te betalen met iDeal, creditcard of via
een bankoverschrijving. De betaling moet binnen een vervaltermijn van 30 dagen na de
factuurdatum plaatsvinden, tenzij Partijen Schriftelijk een andere betalingstermijn zijn
overeengekomen. Daarbij staat de juistheid van de factuur vast indien de Klant niet binnen
deze betalingstermijn bezwaar tegen de factuur heeft gemaakt. De Verkoper accepteert
eveneens contante betalingen, doch niet voor een hoger bedrag dan € 3.500,- per bestelling. In
geval van contante betaling dient de betaling te worden verricht op het moment van levering.
De Verkoper mag te allen tijde een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere persoonlijke of
zakelijke zekerheid voor betaling vragen.
2. Tenzij uitdrukkelijk en Schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, strekt een
betaling van de Klant eerst in mindering op de oudste vervallen factuur van de Klant, zij het
dat de Verkoper steeds bevoegd is een andere vervallen factuur van de Klant aan te wijzen,
waarop de betaling in mindering strekt.
3. De Klant is niet bevoegd het factuurbedrag geheel of gedeeltelijk te verrekenen met enige
vordering die hij/zij op de Verkoper mocht hebben. Dit geldt eveneens indien de Klant
(voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
4. Indien de Klant de factuur niet op tijd betaalt, is hij/zij van rechtswege – en derhalve
zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist – in verzuim en is de Verkoper bevoegd
zijn verplichtingen uit de lopende Overeenkomsten met de Klant op te schorten. De Verkoper
heeft voormeld opschortingsrecht eveneens indien hij al voordat de Klant in verzuim is
geraakt, gegronde redenen heeft om aan de kredietwaardigheid van de Klant te twijfelen.
Door het verzuim van de Klant dient de Klant de wettelijke handelsrente over het niet
betaalde bedrag aan de Verkoper te betalen. De wettelijke handelsrente over het niet betaalde
bedrag wordt berekend vanaf het moment dat de Klant in verzuim is tot aan het moment van
volledige betaling. Iedere betaling door de Klant wordt eerst toegerekend aan de wettelijke
handelsrente, daarna aan de buitengerechtelijke incassokosten (vergelijk lid 6 van dit artikel)
en pas daarna aan de hoofdsom.
5. De volledige vordering van de Verkoper op de Klant is onmiddellijk opeisbaar indien:
- de Klant een betalingstermijn overschrijdt;
- de Klant failliet is of in surseance van betaling;
- de Klant (rechtspersoon) ontbonden of geliquideerd wordt;
- de Klant (natuurlijk persoon) onder curatele wordt gesteld, een wettelijke of informele
schuldsaneringsregeling aanvraagt of overlijdt.
6. In geval van verzuim en na aanmaning door de Verkoper is de Klant buitengerechtelijke
incassokosten aan de Verkoper verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten worden
berekend als volgt:
• 15% over de eerste € 2.500,- (met een minimum van € 40,-);
• 10% over het meerdere tot € 5.000,-;
• 5% over het meerdere tot € 10.000,-;
• 1% over het meerdere tot € 200.000,-;
• 0,5% over het meerdere.
7. Bij de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten is de Verkoper gerechtigd de
hoofdsom van de vordering na verloop van een jaar te verhogen met de in dat jaar door de
Klant verschuldigd geworden wettelijke handelsrente.
8. Bij uitblijven van volledige betaling is de Verkoper gerechtigd de Overeenkomst zonder
nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke verklaring te ontbinden.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud en voorbehouden pandrecht
1. De door de Verkoper geleverde Producten blijven eigendom van de Verkoper totdat de
Klant alle verplichtingen voortvloeiend uit alle met de Verkoper gesloten Overeenkomsten is
nagekomen, waaronder begrepen de verplichtingen met betrekking tot de Producten zelf, de
verplichtingen met betrekking tot de krachtens de Overeenkomsten door de Verkoper
verrichte of nog te verrichten diensten of de verplichtingen met betrekking tot de nietnakoming van de Overeenkomsten door de Klant, zoals de verplichting tot het betalen van
schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
2. Bij de levering van identieke, niet individualiseerbare Producten wordt telkens de partij
behorende bij de oudste facturen geacht als eerste te zijn verkocht. Het eigendomsvoorbehoud
rust dus altijd op alle geleverde Producten die bij het inroepen van het eigendomsvoorbehoud
nog in de voorraad, de winkel en/of de inboedel van de Klant aanwezig zijn.
3. De Klant is verplicht de door de Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde
Producten op eerste verzoek van de Verkoper aan de Verkoper af te geven. De Klant verleent
de Verkoper en diens werknemers of door de Verkoper tot terugneming van de Producten
gemachtigde derden reeds nu voor alsdan onherroepelijk machtiging om de terreinen van de
Klant te betreden teneinde de Producten terug te nemen, een en ander onverminderd de
rechten van de Verkoper op volledige schadevergoeding, vergoeding van gederfde winst en
rente en het recht van de Verkoper de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door
een Schriftelijke verklaring te ontbinden.
4. De door de Verkoper aan de Klant geleverde Producten die onder het
eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van de normale bedrijfsuitoefening
van de Klant worden doorverkocht, mits de Klant bij zijn afnemer ook een
eigendomsvoorbehoud op de Producten bedingt. De Klant is niet bevoegd de Producten te
verpanden anders dan door het hierna te omschrijven voorbehouden pandrecht, dan wel enig
recht op de Producten te vestigen of de Producten in de feitelijke macht van een derde te
brengen.
5. Op de geleverde Producten die door betaling in eigendom op de Klant zijn overgegaan en
zich nog in handen van de Klant bevinden, behoudt de Verkoper zich reeds nu voor alsdan de
pandrechten voor als bedoeld in artikel 3:237 BW, zulks tot meerdere zekerheid van enige
andere vordering die de Verkoper op de Klant mocht hebben. De Klant is eveneens gehouden
medewerking te verlenen aan de vestiging van een pandrecht als hiervoor omschreven op de
door de Verkoper geleverde Producten die door de Klant zijn bewerkt of verwerkt, waardoor
het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper is komen te vervallen. De Klant is gehouden op
eerste verzoek van de Verkoper daartoe zijn/haar medewerking te verlenen aan alle
noodzakelijke handelingen voor de vestiging van het voorbehouden pandrecht. Indien derden
enig recht op de door de Verkoper onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten willen
vestigen of willen doen gelden, is de Klant verplicht de Verkoper hieromtrent zo spoedig
mogelijk Schriftelijk te informeren.
6. Zolang de Klant de Producten die onder het eigendomsvoorbehoud van de Verkoper vallen
onder zich heeft, bewaart de Klant deze Producten zorgvuldig en als identificeerbaar
eigendom van de Verkoper.
7. De Klant verplicht zich op het eerste daartoe strekkende verzoek van de Verkoper de onder
eigendomsvoorbehoud geleverde producten te verzekeren en verzekerd te houden tegen
brand, ontploffing, waterschade en diefstal. De Klant geeft de Verkoper op diens eerste
verzoek inzage in de verzekeringspolis en de bijbehorende premiebetalingsbewijzen. De
Klant verplicht zich ertoe al zijn/haar aanspraken op de verzekeraar met betrekking tot de
onder eigendomsvoorbehoud geleverde Producten te verpanden aan de Verkoper op de in
artikel 3:239 BW voorgeschreven wijze.

Artikel 12: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid, et cetera
1. De Verkoper mag de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling door een Schriftelijke
verklaring aan de Klant geheel of gedeeltelijk ontbinden indien de Klant:
- in staat van faillissement wordt verklaard of een aanvraag hiertoe doet;
- (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
- door conservatoire beslaglegging wordt getroffen en dat beslag niet binnen 30 dagen wordt
opgeheven;
- door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
- onder curatele of onder bewind wordt gesteld of een aanvraag hiertoe doet;
- anderszins de beschikkingsbevoegdheid of de handelingsbekwaamheid met betrekking tot
(delen van) zijn/haar vermogen verliest.
2. De Klant informeert de curator of bewindvoerder altijd over (de inhoud van) de
Overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

Artikel 13: Overmacht
1. Bij overmacht van de Klant of de Verkoper mag de Verkoper de Overeenkomst door een
Schriftelijke verklaring aan de Klant geheel of gedeeltelijk ontbinden of de nakoming van zijn
verplichtingen jegens de Klant voor een redelijke termijn opschorten, zonder tot enige
schadevergoeding gehouden te zijn.
2. Onder overmacht van de Verkoper wordt verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van
de Verkoper, van een door hem ingeschakelde derde of leverancier of overige zwaarwegende
redenen aan zijn zijde.
3. Onder de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht bij de
Verkoper: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten,
overheidsmaatregelen, stakingen binnen de organisatie van de Verkoper of dreiging van deze
omstandigheden, verstoring van de bij het aangaan van de Overeenkomst bestaande
valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit,
internet- of telefoonverbindingen, ICT-systemen of activiteiten van cybercriminelen waardoor
de Website niet (volledig) beschikbaar is, natuurverschijnselen, (natuur)rampen, extreme
weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import en export belemmerende maatregelen,
transportmoeilijkheden en leveringsproblemen.
4. Indien de overmachtssituatie intreedt als de Overeenkomst al gedeeltelijk is uitgevoerd,
moet de klant zijn/haar verplichtingen jegens de Verkoper tot aan dat moment nakomen.

Artikel 14: Annulering en opschorting
1. Indien de Klant de Overeenkomst voorafgaand aan of tijdens de uitvoering daarvan wil
annuleren, mag de Verkoper van de Klant een gefixeerde schadevergoeding vragen voor alle
gemaakte kosten en de door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst. Naar
de keuze van de Verkoper en afhankelijk van de al verrichte leveringen bedraagt deze
schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs.
2. De Klant vrijwaart de Verkoper voor uit de annulering voortvloeiende aanspraken van
derden.
3. De Verkoper mag de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door de Klant
betaalde bedragen en eventuele tegenvorderingen van de Klant.
4. De Verkoper kan, geheel onverplicht, louter te zijner beoordeling en onverminderd het
bepaalde in het eerste lid van dit artikel, de Producten van de Klant terugnemen en crediteren,
mits de Producten niet langer dan zeven dagen geleden aan de Klant zijn geleverd,
ongeschonden en ongebruikt zijn, in de oorspronkelijke staat verkeren, nog in de
oorspronkelijke verpakking zijn verpakt en op het moment van terugname nog tot het
assortiment van de Verkoper behoren. De hier omschreven bevoegdheid van de Verkoper laat
de gehoudenheid van de Klant om te voldoen aan zijn/haar betalingsverplichting jegens de
Verkoper onverlet, met dien verstande dat Horeca King het uiteindelijk teveel door de Klant
betaalde bedrag terstond na terugname, creditering en afboeking van de gefixeerde
schadevergoeding aan de Klant zal terugbetalen. Afwijkende Producten, specials (Producten
die naar de specificaties van de Klant zijn gemaakt) en luchtkanalen met toebehoren worden
nimmer teruggenomen en/of gecrediteerd.
5. Bij opschorting van de levering(en) op verzoek van de Klant, is de vergoeding voor alle
verrichte leveringen per direct opeisbaar en mag de Verkoper deze bij de Klant in rekening
brengen. Hetzelfde geldt voor alle gemaakte kosten of kosten voortvloeiend uit de
opschorting. De Verkoper mag de Klant een redelijke termijn stellen om de Producten alsnog
af te nemen. Indien de Klant die redelijke termijn overschrijdt, wordt de opschorting geacht te
zijn overgegaan in de annulering van de Overeenkomst, met de hiervoor omschreven
gevolgen.
6. De kosten die voor de Verkoper voortvloeien uit het hervatten van de levering(en) na
opschorting zijn voor rekening van de Klant. Indien de uitvoering van de Overeenkomst na de
opschorting niet kan worden hervat, mag de Verkoper de Overeenkomst door een
Schriftelijke verklaring aan de Klant ontbinden.

Artikel 15: Verjaring
Alle vorderingen en verweren tegen de Verkoper verjaren na verloop van één jaar, te rekenen
vanaf de datum van levering.

Artikel 16: Verboden
Het is de Klant uitdrukkelijk verboden, op straffe van verval van al zijn/haar rechten op grond
van of voortvloeiend uit de Overeenkomst of de algemene voorwaarden, om veranderingen in
de Producten aan te brengen, tenzij uit de aard van de Producten anders volgt of Schriftelijk
anders is overeengekomen, alsmede om de Producten te gebruiken ten behoeve van de
teelt/vervaardiging van waren die in strijd zijn met de Opiumwet (zowel soft- als harddrugs).

Artikel 17: Intellectueel eigendom
1. De Verkoper garandeert dat de Producten geen inbreuk maken op Nederlandse intellectuele
eigendomsrechten.
2. Tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen, behoudt de Verkoper alle intellectuele
eigendomsrechten op de Producten, alsmede op de door hem in het kader van de
Overeenkomst gemaakte ontwerpen, plannen, documenten, schetsen, afbeeldingen,
tekeningen, foto’s, films, programmatuur en andere creaties, alsmede op de hierop betrekking
hebbende informatie. Dit geldt ook wanneer daarvoor door de Verkoper aan de Klant kosten
in rekening zijn gebracht of wanneer er later nog verbeteringen zijn aangebracht. Voormelde
creaties/informatie zijn/is uitsluitend bestemd om door de Klant te worden gebruikt en
mogen/mag zonder voorafgaande Schriftelijke toestemming van de Verkoper niet door de
Klant worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht,
tenzij uit de aard van de creaties/informatie anders voortvloeit.

Artikel 18: Toepasselijk recht
Op de Overeenkomst en op de algemene voorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van
toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) is uitdrukkelijk
uitgesloten.

Artikel 19: Bevoegde rechter
Alle geschillen die uit de Overeenkomst en/of uit de algemene voorwaarden voortvloeien,
zullen in eerste instantie worden berecht door de Rechtbank Zeeland – West-Brabant, zij het
dat de Verkoper zich het recht voorbehoudt om het geschil voor te leggen aan de bevoegde
rechter in de vestigingsplaats van de Klant, ook indien de Klant in het buitenland is gevestigd.

Kies uw taal
Kies uw valuta

Mijn account

Wachtwoord vergeten?

Recent toegevoegd

Totaal excl. btw
€0,00
Bestel nog voor €50,00 en de verzending is gratis
0
Vergelijk
Start vergelijking

Dit artikel is toegevoegd aan uw winkel wagen!
Door het gebruiken van onze website, ga je akkoord met het gebruik van cookies om onze website te verbeteren. Dit bericht verbergen Meer over cookies »